За нас

Здружението на физијатри на Р. Mакедонија е формирано за полесна и подобра соработка помеѓу специјалистите во оваа област на медицината, пациентите и јавноста како и соработка со сите здруженија на доктори во државата и пошироко. Преку здружението моногу побрзо и полесно ќе се доаѓа до стручно–научно решавање на сите проблеми од областа на превенцијата и лекувањето во физикалната медицина и рехаблитација. Се олеснува координацијата на активностите на членовите на здружението како и нивната информираност. Здружението е основано во склоп на Македонско лекарско друштво и Лекарската комора на Македонија.
Претставници на на Здружението на физијатри на Р.Македонија.
Здружението има преседател, секретар, благаjник и управен одбор.


Претседател
доц. д-р. спец. Валентина Коевска
Контакт: 02 3176 584 локал.125
Mail: fizijatri@yahoo.com

Секретар
ас. д-р. Маја Манолева

Благајник
ас. д-р. Марија Гоцевска

Членови & Пристапница


Со клик на овој линк имате можност да ги видите сите наши членови..

 


Со клик на овој линк овозможено ви е да ја пополните пристапницата и да се регистрирате како наш член..
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.