5.КОНГРЕС
на физијатри на Република Македонија

25.09.2022 - 27.09.2022 
Хотел Метропол Охрид 

ТЕМИ НА КОНГРЕСОТ

  • 1. Рехабилитација на пациенти по КОВИД-19. 2. Рехабилитација во ортопедија и трауматологија на мускулоскелетен систем 3. Рехабилитација во ревматологија 4. Рехабилитација во неврологија 5. Рехабилитација во детска возраст 6. Протетика и ортотика. 7. Слободни теми
Вашите комплетни ТРУДОВИ за воведните предавања испратете ги најдоцна
до 15.06.2022 година
а потоа испратете ги вашите АБСТРАКТИ најдоцна
до 15.07.2022 година

СИМПОЗИУМ

ОСТАНАТИ УПАТСТВА

  • Апстрактите да бидат напишани во фонтот Arial во македонска подршка, со големина на букви 12, единечен проред во А4 формат. Не треба да содржат повеќе од 300 зборови, вклучувајќи го и насловот, имиња и презимиња на авторите, институцијата од која доаѓаат, содржината на апстрактот и максимум 5 клучни зборови. Насловот да биде напишан со големи букви. Апстрактите треба да бидат што е можно поконцизни и да ги вклучува следните поднаслови: ВОВЕД, ЦЕЛИ, МАТЕРИЈАЛ, МЕТОДИ, РЕЗУЛТАТИ, ЗАКЛУЧОК и РЕФЕРЕНЦИ. Истите треба да бидат напишани на македонски и/или англиски јазик. Сите апстракти да се достават на е-маил адресата на нашето здружение: fizijatri@yahoo.com. Важни датуми: Краен рок за поднесување на апстрактите е 15.06.2022 год. Краен рок за потврда за прифатен абстракт е 1.08.2022 год. Одлуката за прифаќање на апстрактите од усните и постер презентациите одлуката ја носи Научниот одбор. Учесниците ги бидат информирани преку е-маил.За сите дополнителни информации, обратете се на телефоните:
02 3176 584 л.223 или моб/тел: 
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.