СТРУЧНИ ЕДУКАТИВНИ СОСТАНОЦИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ФИЗИЈАТРИ НА Р.МАКЕДОНИЈА

Здружението на физијатри на Р.Македонија ќе одржи стручен едукативен работен состанок
на 05.12.2019 год. во Хотел Порта, Скопје со почеток во 13:00 часот со следниов дневен ред:

-

Квалитет на живот кај возрасни со хемофилија третирани со и без профилакса

Модератор:Асс.д-р. Виолета Дејанова-Илијевска, d-r.sci. Центар за хемофилија, Институт за трансфузиона медицина на РМ, Медицински факултет, УКИМ, Скопје

-

Ефектите на високо-интензивниот ласер во третман на пациенти со хронична лумбална болка

Модератор:Асс.д-р Марија Гоцевска, ЈЗУ Институт за физикална медицина и рехабилитација, Медицински факултет, УКИМ, Скопје

-

Презентација на супериндуктивен систем и таргетирана радиофреквенција од реномираниот производител BTL Англија

Модератор:Асс.д-р.Уна Недељковиќ, КЦС, Клиника за физикална медицина и рехабилитација- Белград, Србија

-

Извештај за активностите на Здружението на физијатри на РМ во периодот 2015-2019 година

Модератор:Проф. д-р Ериета Николиќ- Димитрова, Претседател на Здружението на физијатри на РМ

-

Избор на ново раководство на Здружението на физијатри на РМ

Модератор:


Комерцијални предавања

-

Vitamin D

Презентер: Pharmanova-

Коктел поддржан од BTL


Забелешка
Состанокот е пријавен во МЛД и ЛКМ со 6 бодови за предавач и 4 бодови за слушател. Членарина за 2019 година е 1200 ден., може да се плати на две рати.Сертификат со бар код е 350 ден.Членарина и бар код се уплаќаат само преку уплатница.
Назив на примачот:Македонско лекарско друштво
Банка на примачот: Комерцијална банка
Трансакциска сметка: 300000000211884
Во цел на дознака обавезно да се назначи- членарина за ЗФМ (без разлика дали уплаќате само членарина или само сертификат). При подигање на сертификатот носете копија од уплатницата.

Претседател на ЗФМ
проф.др.Ериета Николиќ Димитрова
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.