СТРУЧНИ ЕДУКАТИВНИ СОСТАНОЦИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ФИЗИЈАТРИ НА Р.МАКЕДОНИЈА

Здружението на физијатри на Р.Македонија ќе одржи стручен едукативен работен состанок
на 06.03.2020 год. во Деканат на Медицински факултет, Скопје со почеток во 13:00 часот со следниов дневен ред:

-

УЗ дијагностика на тендинопатии

Модератор:Проф. д-р Виолета Василевска Никодиновска, специјалист радиолог, Универзитетска Клиника за хируршки болести Св. Наум Охридски - Скопје

-

Рехабилитација на пациенти со тендинити и тендинопатии на горен екстремитет

Модератор:д-р Даниела Гечевска, спец. физијатар, ЈЗУ Институт за физикална медицина и рехабилитација - Скопје


Комерцијални предавања

-

Комерцијална презентација

Презентер: HealthAid
Забелешка
Состанокот е пријавен во МЛД и ЛКМ со 6 бодови за предавач и 4 бодови за слушател.
Чланарина за 2020 г. е 1200 ден., може да се плати на две рати.
Сертификат со бар код е 350 ден.
Чланарина и бар код се уплаќаат само преку уплатница.
Назив на примачот: Македонско лекарско друштво;
Банка на примачот: Комерцијална банка;
Трансакциска сметка: 300 000000211884;
Во цел на дознака обавезно да се назначи – чланарина за ЗФМ (без разлика дали уплаќате само чланарина или само сертификат).
При подигање на сертификатот носете копија од уплатницата.

Претседател на ЗФМ
доц.д-р.Валентина Коевска
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.