СТРУЧНИ ЕДУКАТИВНИ СОСТАНОЦИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ФИЗИЈАТРИ НА Р.МАКЕДОНИЈА

Здружението на физијатри на Р.Македонија ќе одржи стручен едукативен работен состанок
на 29.03.2019 год. во Негорски бањи со почеток во 13:00 часот со следниов дневен ред:

-

Негорски бањи

Модератор:Д-р Благица Каркалашева, физијатар

-

Невропатска болка од аспект на невролог

Модератор:Проф.д-р Гордана Китева Тренчевска, специјалист невролог, ЈЗУ Универзитетска Клиника за неврологија, Медицински факултет, УКИМ, Скопје

-

Рехабилитациски постапки во третман на невропатска болка

Модератор:Проф. д-р Ериета Николиќ- Димитрова ,специјалист по физикална медицина и рехабилитација, ЈЗУ Институт за физикална медицина и рехабилитација, Скопје


Комерцијални предавања

-

GUNA - Медицински средтсва на база на колаген- Третман со вбризгување за остео-артро-мио-фасцијална патологија

Презентер: Д-р Јасмина Врговиќ, стручен соработник GUNA , Италија

-

Перлуксан - природно решение против болка

Презентер: Д-р Сашо Блажевски, медицински менаџер, Варус DOOEL Скопје

-

Вертикализатори во рехабилитација

Презентер: Центар за ортотика и протетика Славеј Скопје
Забелешка
Состанокот е пријавен во МЛД и ЛКМ со 6 бодови за предавач и 4 бодови за слушател. Членарина за 2019 година е 1200 денари и може да се плати на две рати. Сертификат со бар код е 350 денари. Членарина и бар код се уплаќаат само преку уплатница.
Назив на примачот:Македонско лекарско друштво
Банка на примачот:Комерцијална банка
Трансакциска сметка: 300 000000211884
Во цел на дознака обавезно да се назначи - членарина за ЗФМ (без разлика дали уплаќате само членарина или само сертификат.
Во колку некој сака да ги користи услугите на хотелот и бањата за закажување за сместување во Негорски бањи треба индивидуално да закаже на телефоните од рецепцијата: 034 231 176 за Хотел Божур и 034 231 174 за Хотел Јасен и на мејл:
recepcija@negorskibanji.com.mk. Лице за контакт е Илија - шеф на рецепција.

Претседател на ЗФМ
Проф.д-р.Ериета Николиќ- Димитрова
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.