СТРУЧНИ ЕДУКАТИВНИ СОСТАНОЦИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ФИЗИЈАТРИ НА Р.МАКЕДОНИЈА

Здружението на физијатри на Р.Македонија ќе одржи стручен едукативен работен состанок
на 16.03.2018 год. во Хотел Queens Скопје со почеток во 13:00 часот со следниов дневен ред:

-

Радиолошка евалуација на мускулни повреди-УЗ и МР

Модератор:Проф.д-р.Виолета Василевска Никодиновска, специјалист радиолог, субпецијалист по мускулоскелетна радиологија, Универзитетска Клиника за хируршки болести Св.Наум Охридски, Скопје

-

Улогата на високо-интензивниот ласер во физикалната медицина и рехабилитација

Модератор:Асс. д-р Марија Гоцевска, специјалист по физикална медицина и рехабилитација, ЈЗУ Институт за физикална медицина и рехабилитација, Скопје, Република Македонија

-

Договор за претстојниот 4-ти Конгрес на физијатри на Република Македонија

Модератор:

-

Разно

Модератор:


Комерцијални предавања
Забелешка
Состанокот е пријавен во МЛД и ЛКМ со 6 бодови за предавач и 4 бодови за слушател. Членарина за 2018 година е 1200 денари и може да се плати на две рати. Сертификат со бар код e 350 ден. Членарина и бар код се уплаќаат само преку уплатница.
Назив на примачот: Македонско лекарско друштво
Банка на примачот:Комерцијална банка
Трансакциска сметка: 300000000211884
Во цел на дознака обавезно да се назначи-членарина за ЗФМ (без разлика дали уплаќате само членарина или само сертификат). При подигање на сертификатот носете копија од уплатницата.

Претседател на ЗФМ
Проф.др.Ериета Николиќ-Димитрова
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.