Новости

Континуирана медицинска едукација онлајн

25.11.2020

Крка Фарма Скопје во сорабока со македонското друштво на ортопедите и трауматолозите, македонското здржение на физијатри и македонската ревматлошка асоцијација on-line едукативен состанок на тема

ТРЕТМАН НА БОЛКА-Наука или уметност?

Состанокот ќе може да го слушнете било кое време во периодот од 03.12.20209четврток) до 11.12.2020(петок) преку платформата "Go To Stage".

линкот е достапен во поканата со дневниот ред.

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.