Новости

Континуирана медицинска едукација, онлајн

25.03.2021


Симпозиум на Здружение на физијатри на Македонија, во рамките на КМЕ при ЛКМ

“Мезотерапија и хипербарна оксигенотерапија во физикална медицина и рехабилитација”
08.04.2021 (вебинар)

Дневен ред

18.00-18.05
Вовед – претседател на Здружението
Валентина Коевска, Институт за физикална медицина и рехабилитација, Скопје

18.05-18.20
“Улога на мезотерапијата во третманот на болката”
Анета Кајсторовска, ПЗУ Неуромедика, Скопје

18.20-18.35
“Мезотерапија во физикалната медицина и рехабилитација”
Бранка Марковиќ, Факултет за спорт и физичко образование, Белград

18.35-18.50
“Хипербарна оксигенотерапија – безбеден и ефикасен адјувантен третман ”
Христина Брешковска, УК за пластична хирургија, Скопје

18.50-19.05
“Наши искуства во лекувањето на болните со остеопороза”
Ериета Николиќ Димитрова, Институт за физикална медицина и рехабилитација, Скопје

19.05-19.30
Дискусија

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.