Новости

Континуирана медицинска едукација онлајн

15.12.2021

Стручен состанок на Македонската ревматолошка асоцијација – МААР во соработка со Македонско здружение на физијатри, во рамките на КМЕ при ЛКМ, на тема:

“Современ третман и превенција на остеопороза” 23.12.2021 (вебинар), во 17:00 часот
Дневен ред
17.00-17.05
Вовед – претседател на Македонска ревматолошка асоцијација - МААР
М-р.Д-р.Мимоза Н. Котевска, ЈЗУ УК за Ревматологија, Скопје

17.05-17.20
“Превенција на губиток на минерална коскена густина кај пациенти со инфламаторни ревматски болести”
Проф.Д-р. Ирена Кафеџиска, ЈЗУ УК за ревматологија, Скопје

17.20-17.35
“Ефикасност на бифосфонантна терапија кај пациенти со остеопороза – приказ на случај”
Науч.сор.Д-р. Емилија Сандевска, ЈЗУ УК за ревматологија, Скопје

17.35-17.50
“Улогата на физикалната терапија кај пациенти со саркопенија – превенција и лекување”
Доцент Д-р. Валентина Коевска, ЈЗУ УК за Физикална медицина и рехабилитација, Скопје

17.50-18.30
Дискусија<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.