Новости

18ti evropski kongres po fizikalna medicina i rehablitacija vo Solun od 28maj do 1 juni www.esprm2012.eu

23.02.2012


<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.