Новости

Marsej,francija od 27 do 31 05.2014 19-ti Evropski kongres po fiz. medic. i reh.

27.07.2012


<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.