Новости

3.Конгрес на физијатри на Црна Гора со меѓународно учество 4-7 Април 2013, Игало, Црна Гора web strana:http://www.fizijatri.me/kongres/

17.12.2012

Од 4-7 Април 2013 година во Игало,Црна Гора ќе се одржи 3.Конгрес на физијатри на Црна Гора со меѓународно учество.

Место на одржување на конгресот:Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milosevic” Igalo, Crna Gora

Рок за пријавување на абстракти: 15.02.2013

Теми на конгресот:

I GLAVNE TEME

1. Rehabilitacija oboljenja i povreda CNS-a
2. Rehabilitacija i habilitacija u pedijatriji
3. Kardiopulmonalna rehabilitacija
4. Reumatoloska rehabilitacija
5. Ortopedsko – traumatoloska rehabilitacija
6. Balneoklimatologija


II POMACI U FIZIKALNOJ I REHABILITACIJSKOJ MEDICINI

1. Fizicka aktivnost u prevenciji hronicnih nezaraznih bolesti
2. Tretman limfedema
3. Kinezioteiping


III AKTUELNOSTI U FMR – ZAHTJEVI I OCEKIVANJA

1. Rehabilitacija u zajednici (CBR)
2. Nacionalni vodici i protokoli u PRM


IV SLOBODNE TEME

Повеќе информации на web страната: http://www.fizijatri.me/kongres/

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.