Новости

4-ти Конгрес на физијатри на Република Македонија со меѓународно учество, 12-15 септември 2018 година, Езерски Комплекс Метропол Охрид, Република Македонија

09.11.2017

4-тиот Конгрес на физијатри на Република Македонија со меѓународно учество ќе се одржи од 12-ти до 15-ти септември 2018 година во Езерски Комплекс Метропол Охрид, Република Македонија.

Теми на конгресот се : 1.Рехабилитација во ортопедија и хирургија
2.Рехабилитавија во ревматологија 3.Остеопороза 4.Рехабилитација на лица со хемофилија 5.Физикални модалитети 6. Рехабилитација во неврологија 7.Рехабилитација во детска возраст 8.Рехабилитација по спортски повреди 9.Протетика и ортотика 10.Слободни теми

Официјални јазици на Конгресот се македонски и англиски јазик.

Прием на абстракти на e-mail: fizijatri@yahoo.com
Краен рок за поднесување на абстракти: 30 Април 2018
Известување за прифаќање на трудот ќе биде најдоцна до 30-ти јуни 2018 година.

Котизација: До 30.06.2018
Лекари: 6200 денари/100 EUR
Специјализанти: 3720 денари/60 EUR
Придружник: 3720 денари/60 EUR
Изложувачи: 6200 денари/100 EUR

Од 01.07.2018 и на лице место
Лекари: 7440 денари/120 EUR
Специјализанти:4340 денари/70 EUR
Придружник:4340 денари/70 EUR
Изложувачи:7440 денари/120 EUR

Адреси и тел за контакт: fizijatri@yahoo.com
mmanoleva@hotmail.com
тел.+389 75 435 080
Лице за контакт: д-р Маја Манолева

Резервација во Туристичка Агенција ВИС ПОЈ тел.+389 46 255 600
e-mail: congress@vispoj.com.mk
веб страна: www.vispoj.com.mk

Уплатите за регистрација и хотелско сместување може да се направат на следните жиро сметки:

Денарска Сметка
Прима- Вис Пој ДООЕЛ
Банка - Охридска Банка АД Охрид
ЕДБ: МК4020002131507
Жиро сметка : 530-0001002475-42

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.